Home Setup Help Desk System Using OTRS On CentOS 6.5 Install OTRS - Database MySQL - OTRS - Mozilla Firefox_006

Install OTRS – Database MySQL – OTRS – Mozilla Firefox_006

Install OTRS – Database MySQL – OTRS – Mozilla Firefox_005
Install OTRS-Create Database – OTRS – Mozilla Firefox_007