Home Setup Help Desk System Using OTRS On CentOS 6.5 Install OTRS - Database MySQL - OTRS - Mozilla Firefox_005

Install OTRS – Database MySQL – OTRS – Mozilla Firefox_005

Install OTRS – Database Selection – OTRS – Mozilla Firefox_004
Install OTRS – Database MySQL – OTRS – Mozilla Firefox_006