installing_vsftpd

aptgetupdateimage
aptgetinstallvim
editingvsftpd