phpMyAdmin – Mozilla Firefox_012

sk@server: ~_011
192.168.1.250 – localhost | phpMyAdmin 4.0.10deb1 – Mozilla Firefox_013