phpMyAdmin – Mozilla Firefox_011

sk@server: ~_010
192.168.1.101 – localhost | phpMyAdmin 4.0.6deb1 – Mozilla Firefox_012