antergos disk partition

antergos 1
antegros 5
antergos user acct